dijous, 24 de novembre de 2016

Consells escolars dels centres


Resultado de imagen de ampa consell escolar

El consell escolar de l'institut és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.


En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: 

  - El director/a (que n'és el president/a)
  - El/la cap d'estudis
  - El/la secretari/ària ( amb veu i sense vot)
  - Un/una representant de l'ajuntament
  - Un/una representant del PAS (personal d'administració i serveis)
  - Un/una representant de l'AMPA
  - Un nombre determinat de mestres o professors elegits pel claustre
  - Un nombre determinat de pares o mares d'alumnes i de l’alumnat.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Calendari del procés electoral

Votacions: entre els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016, ambdós inclosos
Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 22 de desembre de 2016.

Més informació a l'AMPA. 
Els dijous de 19:00h a 20:00h

http://www.gencat.cat