dimecres, 14 de setembre de 2016

Ajuts per a les sortides escolars

S'obre el termini per sol·licitar ajuts per a les sortides escolars

Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament ofereix a les famílies empadronades a Sant Feliu amb fills i filles escolaritzats a la ciutat un ajut econòmic destinat a subvencionar les sortides escolars obligatòries programades pels centres educatius durant el curs 2016-2017. Precisament, el termini per sol·licitar les ajudes s'obre aquest dimecres 14 de setembre i estarà vigent fins al 30 de setembre. 
Les ajudes atorgades equivalen al 80% del cost de l'activitat, segons el preu establert per cada escola. En cas de separacions i/o divorci, l'ajut concedit serà del 40% per al progenitor que ho sol·liciti.
Per demanar les ajudes cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (pl. Vila, 1), de dilluns a divendres, de 8 a 20 h. 

Requisits d'accés

El principal requisit per optar als ajuts és que tant els pares o tutors com els infants estiguin empadronats a Sant Feliu. A més, els nens o nenes han d'estar escolaritzats en una escola del municipi i tenir un màxim de 16 anys.
D'altra banda, tot i que l'ajuda és de caràcter universal, només es podran beneficiar les famílies que compleixin determinats requisits econòmics, els quals s'han fixat prenent com a referència l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i el nombre de membres del nucli familiar. L'objectiu de l'equip de govern és garantir la igualtat d'accés de tots els infants a les activitats escolars, al marge de la situació econòmica de les seves famílies. Precisament, les ajudes a les sortides escolars són una de les moltes mesures que es recolliran en el Pla de Rescat Social que l'Ajuntament aprovarà en el ple d'octubre. 
La principal novetat respecte els anys anteriors és la modificació del tràmit per fer la sol·licitud, amb l'objectiu de fer més àgil el procés. Així, es demana a les persones sol·licitants que signin un document en què s'autoritza l'Ajuntament perquè pugui consultar les dades econòmiques familiars per mitjans electrònics a través de l'Administració Tributària. D'aquesta manera, l'Ajuntament pot validar les dades del sol·licitant amb més rapidesa i autoritzar o negar els ajuts, en funció de si compleix o no els requisits.